събота, 17 декември 2011 г.

17 декември - Св. пророк Данаил и трите момци Ананий, Азарий и Мисаил

 
Posted by Picasa


Даниил - четвъртият от “големите” пророци (Исаия, Иеремия, Иезекиил, Даниил); произхождал от царски род. Халдейският цар Навуходоносор превзел Йерусалим, разрушил храма, построен от Соломон, отнесъл във Вавилон всички скъпи съдове и откарал в плен множество юдеи. Сред тях бил и юношата Даниил. Надарен с прекрасни душевни и телесни качества, той изучил халдейския език и мъдрост и заедно с тримата си другари - Анания, Азария и Мисаил бил взет на служба при царския двор. Сред разкоша и богатството те не забравили своя Бог и закон, молели се усърдно и се хранели само с хляб и овощия, като се отказвали от храната, която царят заповядал да им дават на неговата трапеза.
Бог не лишил от Своята милост юношите, които така твърдо пазели Неговите заповеди, и ги надарил с мъдрост и успех в науките. Царят ги викал, беседвал с тях и установил, че те със своята мъдрост и разсъдителност надминават всички учени мъже в държавата му.
Веднъж цар Навуходоносор видял сън, който твърде много го смутил. Като се събудил, той веднага забравил подробностите на това съновидение. Но тежкото впечатление, което оставил тоя сън, продължавало да го безпокои. Той повикал при себе си халдейските учени мъже и сънотълкуватели, като искал от тях да му разкажат съня, който видял, и да му обяснят значението му. Никой, разбира се, не могъл да стори това. Царят се разгневил и осъдил на смърт всички вавилонски мъдреци.

Застрашеният от също такава участ Даниил с тримата си другари помолил царя да му даде няколко дни срок и, твърдо надявайки се на Бога, молел Го да му открие тайната. Бог чул молитвата на Даниил и тримата му другари и насън им открил всичко, което трябвало да знаят: както самия сън на царя, забравен от него, така и значението му. Сънят предсказал падането на много царства и началото на вечното царство, което имало да се открие след дохождането на Иисуса Христа – царството на Христовата истина и благодат. Даниил обяснил съновидението на цар Навуходоносор и царят, удивен от неговата мъдрост, му поверил една от най-важните длъжности в държавата – началството над всички вавилонски мъдреци. По ходатайството на Даниил и неговите другари получили високи държавни длъжности.

След няколко време царят заповядал да излеят от злато грамаден кумир, който поставил на равнината Деир, за да му се покланят всички. Враговете на Даниил и неговите приятели донесли, че само те не се поклонили. Царят повикал момците и ги запитал:

- Вярно ли е, че не искате да служите на моя бог и не се покланяте на изображението, което аз поставих? Още сега се поклонете, иначе ще бъдете хвърлени в горящата пещ и никакъв бог не ще ви избави от ръката ми!

Те отговорили:

- Ние имаме на небесата Бог, Който е силен да ни спаси от горящата огнена пещ и от твоята ръка. Но ако Нему е неугодно да ни избави, ние все пак няма да служим на твоите богове и няма да се поклоним на златния истукан, който си поставил!

Царят се разгневил, заповядал да разпалят пещта и да хвърлят в нея яко свързаните момци. Огънят в пещта бил толкова силен, че войниците, които изпълнявали заповедта на царя, били опалени от пламъка. Но Бог пазел момците. Той им пратил на помощ Своя ангел. Сред огъня момците оставали невредими и пеели на Господа песен на хвали и благодарение.

Царят, който гледал това веднага запитал служителите си:

- Нали трима души хвърлихте в пещта? А как станаха четирима? Те свободно ходят сред огъня, а един от тях е светъл и прекрасен като Син Божи?

Учуденият цар се приближил до отвора на пещта и извикал:

- Седрахе, Мисахе и Авденаго, раби на Всевишния Бог, излезте и дойдете!

Те веднага излезли от огъня и дошли при царя, който с удивление видял, че нито дрехите, нито космите им били опалени, дори миризма от изгорено нямало от тях; само веригите, с които били свързани, паднали от краката им.

 
Posted by Picasa

Но това чудо не смирило царя. Той се възгордял със своята слава и величие. И Бог, Комуто са противни гордостта и високомерието, пак Му преизвестил насън Своята воля. Уплашеният цар наново свикал мъдреците и им разказал съня, като искал да го изтълкуват. Никой от тях не могъл да обясни съня. Но Даниил казал на царя, че чрез тоя сън заради неговата гордост Господ му предсказва лишаване от царския сан и отдалечаване от човешкото общество дотогава, докато той признае, че само Бог е всемогъщ, че само той дарява на царете сила и слава.

- И затова, царю – прибавил той, - разкай се за греховете си, изкупи ги с правда и милосърдие към бедните, заглади гордостта чрез смирение, и може би Бог, като види твоето разкаяние, ще отмени определеното наказание!

Царят не послушал съвета на Даниил и скоро забравил съня и неговото значение.Гледайки на великолепния Вавилон, той се гордеел със своето величие и слава. "Нали аз – казал той – издигнах тоя град? Нали аз го съградих със силата на своята мощ и за слава на моето величие?"

Но царят едва успял да произнесе тия думи и Божият съд над него се изпълнил. Той бил лишен от разум и като див звяр започнал да се скита по поля и гори. Това се продължило цели седем години, след което Господ Бог се умилостивил над него и му възвърнал разума. Навуходоносор се разкаял и в дълбокото си смирение, като познал Божието всемогъщество, отново заел престола си и царувал няколко години, славейки и хвалейки Всевишния Бог.

Валтасар, синът на Навуходоносор, веднъж устроил в двореца си великолепно угощение, на което били поканени всички държавни велможи и царски жени. Всички шумно се веселили, пиели вино от свещените съдове, взети от Йерусалимския храм, и величаели вавилонските богове – златните, сребърни и медни идоли, и никой не споменавал за вечния Бог.

Изведнъж се явила тайнствена ръка, която начертала на стената на пиршествената зала незнайни думи. Царят побледнял, лицето му се изменило, цял затреперал и с ужас гледал тайнствените думи. Всички присъстващи били обхванати от ужас и общо смущение заменило шумното веселие. Царят веднага заповядал да свикат учените мъже, но никой от тях не могъл нито да прочете, нито да му изясни написаните на стената думи. - Даровете ти нека останат у тебе, царю – казал Даниил, - а почестите отдай другиму! А написаното ще прочета на царя и значението ще му обясня. Царю, Всевишният Бог бе дарувал на баща ти Навуходоносор царство, величие, чест и слава. Пред величието, що му бе дал Той, всички народи, племена и езици трепереха и му се бояха. Когото си искаше, той въздигаше, и когото си искаше, унищожаваше. Но когато сърцето му се възгордя и духът му се ожесточи до дързост, той бе свален от царския си престол и лишен от славата си, докато позна, че над човешкото царство владичествува Всевишния Бог и поставя над него, когото си иска. И ти, негов сине Валтасаре, не смири сърцето си, ако и да знаеше всичко това, а се вдигна против Бога Небесни. Донесоха ти съдовете от Божия дом, и ти с твоите велможи, с твоите жени и наложници пихте от тях вино. Ти славеше сребърните и златните, медните и железните, дървените и каменните богове, които нито виждат, нито слушат, нито разбират нещо. А Бога, в Чиите ръце е твоето дишане и у Когото са всички твои пътища, ти не прослави. Заради това са изпратени от Него тия ръчни пръсти, и е начертано това писмо.

След това Даниил обяснил, че тия думи: мене, текел, упарсин, означават: изброй, претегли, раздели, т.е., че Бог изброил царството му, претеглил делата му и ги намерил недостатъчни, и най-после разделил царството му между иноплеменниците. Пророчеството се сбъднало още същата нощ. Мидияни и персийци нападнали Вавилон, убили царя и разделили царството му.

При мидийския цар Дарий Даниил бил на голяма почит. Царят му поверил управлението на една трета част от своята държава. Това възбудило завист у велможите и те прибягнали до хитрост, за да го погубят. Като знаели как свято Даниил пази вярата на бащите си, те уговорили царя да издаде следната заповед: "Който през следващите тридесет дена се моли на който и да е бог или на човек, освен на царя, да го хвърлят в лъвовата яма!" Даниил по свой обичай продължавал три пъти на ден да се моли пред отворения прозорец на стаята си, обърнат към Йерусалим. Велможите не се забавили да донесат за това на царя, като искали изпълнението на присъдата. Царят съжалявал за своята повеля, понеже обичал Даниил, но не могъл да отмени заповедта. Даниил бил хвърлен в лъвската яма и входът в ямата бил запечатан с печат. Царят бил толкова печален, че не вечерял и цялата нощ не могъл да заспи. На разсъмване са затекъл към ямата и като дошъл до входа, гръмко извикал:

- Данииле, рабе на Бога живи! Твоят Бог, Комуто неизменно служиш, можа ли да те избави от лъвовете?

Даниил отговорил:

- Моят Бог изпрати Своя ангел и затвори устата на лъвовете и те не ме повредиха, защото аз излязох пред Него чист, па и пред тебе царю, не съм извършил престъпление.

Зарадваният цар заповядал да изведат Даниил из ямата и хвърлил там враговете му, които веднага били разкъсани от лъвовете. След това Дарий издал следния закон:

"От мене се повеля издава, във всяка област на царството ми да треперят и да благоговеят пред Данииловия Бог, защото Той е Бог жив и Неговото царство е несъкрушимо, и Неговото владичество е безкрайно. Той избавя и спасява, върши чудеса и личби по небе и земя. Той избави Даниил от силата на лъвовете".
Даниил проживял до дълбока старост и се удостоил с чудни откровения от Господа, които са записани в неговата пророческа книга. В пророчески видения му били открити съдбините на народите и царствата, времето на Спасителевото идване и съдбата, която ще постигне Йерусалим, за възобновяването на храма и за времето на идването и самата смърт на Месия. Вдъхновен от Бога, Даниил в пророчествата си говори също така за Второто пришествие и за Страшния съд Господен.

© Жития на светиите, Синодално издателство, 1991 година.

 
Posted by Picasa

Даниел и лъвовете
Фреска от катакомбата “Saints Marcellinus and Peter“ в Рим


Народни вярвания :
В християнските легенди Даниил е пуснат в ямата, където лъвът вместо да го разкъса, кротко го лизнал с език. Той символизира личността на Христос, обезоръжила смъртта и изкушението от греха.

Почитат го всички бременни жени. Месят питки, които раздават на комшиите, да е плодовита годината и лесно рожба да добият.

На този ден имен ден празнуват:
Данaил, Данaилa, Даниeл, Даниeлa, Дани, Дана

източник: http://www.pravoslavieto.com
http://horo.bg
http://www.imen-den.net

Няма коментари:

Публикуване на коментар